Adatvédelmi tájékoztató - ArtWork

 

 

Adatvédelmi tájékoztató - ArtWork tréningre történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelésről

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató

 

 

 

 

 1.Az Adatkezelő neve és elérhetősége

 

1.1. A jelen adatkezelés vonatkozásában az

Adatkezelő: Szépművészeti Nonprofit Kft.
Székhelye: 1068 Budapest, Szondi utca 77.
Email címe: artwork@szepmuveszeti.hu

mint Adatkezelő, (a továbbiakban, mint Adatkezelő), kezeli az Ön személyes adatait. Ön, mint az adatkezelés kapcsán azonosított vagy azonosítható természetes személy, az adatkezelés érintettje lesz.

 

1.2. Az Adatkezelő határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. Adatkezelés alatt, az alábbi műveletek értendőek: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

  1. 2. Az adatkezelés célja és időtartama

2.1Az adatkezelés céljának leírása: 

ArtWork tréningre történtő regisztráció és az ehhez szükséges kapcsolattartás. 

 

2.2. Az adatkezelés időtartama:

- a hozzájárulás visszavonásáig, vagy a tréningen történő részvételhez kapcsolódó szerződéskötésig.

 

3. Az adatkezeléssel érintett adatok köre, az adatkezelés jogalapja

 

3.1. A jelen adatkezelés során Önről az alábbi személyes adatokat kezelheti az Adatkezelő:
- név, cégnév, e-mail cím, telefonszám

 

3.2. Az Adatkezelés jogalapja az Ön konkrét, önkéntes – jelen tájékoztatásban foglalt feltételek alapján történő – tájékozott és kifejezett hozzájárulása. [az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú – természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló – rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, azaz az ún. GDPR) vonatkozó rendelkezései alapján.]

 

4. Önt, mint az adatkezelés érintettjét megillető jogok

 

4.1. Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában:

 

4.1.1. kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önről kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférést;
[A hozzáférés joga lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz valamint tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról.]


4.1.2. a személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint ezen adatok kezelésének korlátozását jogosult kérelmezni;
[A helyesbítés és törlés joga („elfeledtetéshez való” jog) lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az Adatkezelőtől, illetve hogy személyes adatainak törlését igényelje. Ha Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez]

 

4.1.3. megilleti az adatainak hordozhatóságához való jog;
[Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más Adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.]


4.1.4. megilleti azon jog, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja. [Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét].

 

4.2. A fenti 4.1. pontban rögzített jogosultságokat Ön, mint az adatkezelés érintettje, a hatályos magyar [így különösen az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény] valamint az európai uniós adatvédelmi jogszabályokban foglaltak, [így különösen az Európai parlament és tanács (EU) 2016/679. számú. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének vonatkozó rendelkezései (általános adatvédelmi rendelet)] alapján gyakorolhatja, írásban, az Adatkezelő részére írt, jelen tájékoztató 1. fejezetben megjelölt székhelyére küldött postai küldemény útján, vagy elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján.

 

5. Panasz benyújtás joga, Bírósági jogérvényesítés, kártérítés jogellenes adatkezeléssel kapcsolatban

 

5.1. Amennyiben Ön a személyes adatainak kezelése adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül az I. fejezetben rögzített elérhetőségeken.
az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be.

A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu

 

 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok közlése valamint az adatszolgáltatási kötelezettség.

 

6.1. Az adatkezeléssel illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos kérelmeit, nyilatkozatait, észrevételeit és esetleges kérdéseit az Adatkezelő 1. pontban megjelölt székhelyre továbbított postai küldemény útján, vagy Adatkezelő következő elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján teheti meg.

 

6.2. Ön nem köteles hozzájárulni az adatkezeléshez. Amennyiben ezen, az adatok kezeléséhez nem járul hozzá, úgy az az alábbi következményekkel jár: az Artwork tréningre nem tud regisztrálni.

 

 2023.03.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

ADATVÉDELMI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

 

Alulírott kijelentem, hogy személyes adataim kezeléséhez – az Artwork tréningre történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató átolvasása és értelmezése után – hozzájárulok az alábbiak szerint:

 

⃝ Hozzájárulok személyes adataim a jelen tájékoztatóban foglalt kezeléséhez annak érdekében, hogy az Adatkezelő által szervezett Artwork tréningre regisztrálhassak.